Наша візитка

Засульська сільська бібліотека

Основна місія бібліотеки полягає в сприянні творчому розвитку особистості, наданні вільного доступу до широкого кола інформаційних ресурсів всім, хто потребує цього, впроваджуючи інноваційні форми роботи. Серед функцій біблотеки – забезпечення  громади села інформацією щодо діяльності місцевих органів влади та самоврядування, соціальних та правових питань.  
Головна мета, яку бібліотекар ставить перед собою – це виховання у підростаючого покоління любові до рідного краю, своєї Батьківщини,  до історії, рідної природи, удосконалення та впровадження нових форм роботи з популяризації краєзнавчої літератури.
  В своїй діяльності бібліотекарі намагаються якомога повніше задовольняти потреби користувачів, прагнуть перетворити свій заклад на інформаційний, громадський центр, який активно впливає на процеси розвитку економіки, освіти, культури нашої громади.

Контактна інформація
Телефон:
+380951561489
Поштова адреса
вул. Комсомольська, 78, с. Засулля, Полтавська обл., Україна, 37552
Інформація про  бібліотеку

Засульська сільська бібліотека працює за такими напрямками роботи:
                                                                                                       
1.  Забезпечення вільного доступу громадян до інформації, знань.
 2.  Здійснення обслуговування з урахуванням інтересів, потреб громадян, місцевих традицій, надання бібліотечних послуг індивідуальним користувачам, групам, організаціям тощо.
3.  Сприяння розвитку підростаючого покоління, обслуговування дітей та  юнацтва, прищеплення їм навиків читання і комп'ютерної грамотності, допомога у розвитку уяви і творчих  здібностей.
 4. Надання послуг і матеріалів в будь-якій доступній формі сервісного обслуговування для людей з особливими фізичними потребами.
 5. Забезпечення безкоштовного доступу до глобальних інформаційних мереж, розширення спектру послуг, обслуговування користувачів в режимах «Вільний доступ до Інтернету».
 6. Ведення культурно-просвітницької роботи: організація дозвілля населення, вечорів, зустрічей з митцями, клубів за інтересами, конкурсів, організація книжкових виставок, нових надходжень книг,  та інших культурних програм, інформування про можливості бібліотечної системи.
 7.  Вивчення соціокультурного простору громади.


Основні  відомості  про бібліотеку

13. тис. примірників книг,
8 назв  періодичних  видань.
Користувачі –831
Книговидача – 28.407
Відвідування  9.049


В бібліотеці  працюють   клуби за  інтересами:
-         Клуб «Бісероплитіння»
-         Клуб «Надвечіря»
-         Курси комп’ютерної грамотності Університету третього віку.

В 2011 році в  бібліотеці встановлено 4 комп’ютери з програмним забезпеченням, сканер і принтер де  надається доступ до ресурсів Інтернет користувачам бібліотеки.

  

ПРАВИЛА
користування  Засульcькою сільською бібліотекою
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування  Заульською сільською бібліотекою розроблені відповідно до Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу” із змінами і доповненнями.

ІІ. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Кожен громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території  України. Користувачами бібліотечних послуг є юридичні та фізичні особи.
2.2. Формами бібліотечного обслуговування є абонемент, читальний зал.  Користувачі мають право отримувати книги, документи та інші носії інформації за місцем проживання.
2.3. Користувачі бібліотек мають право отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечних фондів, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, одержувати в тимчасове користування книги, документи з бібліотечного фонду, брати участь в заходах, що проводить бібліотека.
2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання  поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями підвищеного попиту, періодикою, може бути зменшений до 15 днів.
2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на нього відсутній попит інших користувачів.
2.7. Документи, що зберігаються в фонді читального залу рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, що користуються попитом, видаються для користування тільки в читальному залі.
2.8. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач може їх (або копії) отримати з інших бібліотек.
 2.9. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки читальним залом.


ІІІ. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ
3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його заміняє, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення читацького формуляра.
У разі зміни місця проживання, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку.
Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи чи особи, під наглядом яких вони перебувають.
3.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них: при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявленні у книгах та інших документах дефекти несе користувач.
3.3. За кожний документ, одержаний на абонементі, користувач розписується в читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.
3.4. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни.
3.5. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним, чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним або відшкодувати збитки реальної (ринкової) вартості документа.
3.6. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.
3.7. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.
3.8. Користувачі в бібліотеці мають дотримуватися тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються.ІV. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕК З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
Бібліотека зобов’язана:
4.1.1. інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в тому числі й платні;
4.1.2. створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
4.1.3. дбати про культуру обслуговування користувачів;
4.1.4. формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
4.1.5. задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;
4.1.6. систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
4.1.7. враховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні інформаційних і масових заходів;
4.1.8. не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, без згоди;
4.1.9. звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.Основні  послуги  бібліотеки

Абонемент

Читальний зал
Інтернет-центр
Засульська сільська бібліотека надає користувачам безплатні послуги :
- інформацію про наявність в фондах конкретних видань;
- консультаційну допомогу в пошуку і виборі джерел інформації;
- можливість отримати у тимчасове користування документи із фондів  бібліотеки ;
Довідково - аналітичні послуги:
- підготовка довідок : адресних, аналітичних, уточнюючих, фактографічних
Копіювальні  послуги:
-         Копіювання документів;

-         Роздрук інформації  з Інтернету.

Немає коментарів:

Дописати коментар